FabFuture

For a Better Future

Proiectul constă în crearea unui curs de formare pentru o abordare integrată a educației în domeniul științei și al drepturilor omului, precum și în formarea lucrătorilor de tineret pentru a-i ajuta să înțeleagă mai bine legătura dintre știință și drepturile omului, să disingă între știință și pseudoștiință, să combată informațiile false și să militeze pentru drepturile omului. Scopul nostru este de a îmbunătăți înțelegerea de către tineri a științei și a drepturilor omului, de a promova cetățenia activă și de a contribui la dezvoltarea unei societăți democratice, incluzive, echitabile și durabile.

Proiectul se va desfășura în perioada mai 2023 – septembrie 2024. Organizațiile care participă la acest proiect sunt din Bulgaria, Malta și România.

Proiectul își propune să atingă următoarele obiective:

  • Dezvoltarea competențelor a 15 lucrători de tineret din România, Bulgaria și Malta în integrarea educației științifice și a drepturilor omului, prin metode non-formale,  pe o perioadă de 10 luni.
  • Promovarea gândirii critice în rândul a 120 de tineri (cu vârste cuprinse între 14 și 30 de ani) din cele trei țări, în ceea ce privește relația dintre știință și drepturile omului, pe o perioadă de 6 luni.

Printre rezultatele așteptate ale proiectului se numără creșterea cunoștințelor și abilităților participanților de a înțelege legătura dintre știință și drepturile omului, de a distinge între știință și pseudoștiință, de a combate informațiile false și de a milita pentru drepturile omului.

Rezultatele proiectului vor include îmbunătățirea competențelor lucrătorilor de tineret, îmbunătățirea abilităților de gândire critică ale tinerilor, un curs de formare, un ghid de bune practici privind integrarea științei și a educației în domeniul drepturilor omului, o conferință virtuală de lansare și site-uri web actualizate ale partenerilor.

Grupurile-țintă ale proiectului sunt 15 lucrători de tineret interesați de știință și drepturile omului și 120 de tineri cu vârste cuprinse între 14 și 30 de ani, inclusiv cei care provin din medii defavorizate, cum ar fi cei care so confruntă cu anumite obstacole sociale, minoritățile religioase, refugiații și minoritățile etnice.

Cei 15 lucrători de tineret inițiali ar trebui să fie persoane adulte care au un interes puternic atât pentru știință, cât și pentru drepturile omului și care au cunoștințe bune sau foarte bune de limba engleză. Aceștia ar trebui să aibă, de preferință, o pregătire sau experiență în domeniul tineretului sau al educației non-formale. Procesul de selecție poate lua în considerare factori precum motivația lor de a învăța și de a integra știința și drepturile omului, capacitatea lor de a lucra cu tinerii și potențialul lor de a deveni formatori și avocați eficienți în comunitățile lor. Este important să se asigure o reprezentare diversă a participanților din România, Bulgaria și Malta pentru a îmbogăți proiectul cu perspective și experiențe diferite.

 

Articole asociate

For a Better Future

The project consists in creating a training course for an integrated approach on science and human rights education and also training youth workers to understand the connection between science and human rights, distinguish between science and pseudoscience, combat false information, and advocate for human rights. Our aim is to improve youth understanding of science and human rights, promote active citizenship, and contribute to the development of a democratic, inclusive, fair, and sustainable society.

The project will take place between May 2023 – September 2024. The organizations participating in this project are from Bulgaria, Malta and Romania.

The project aims to achieve the following objectives:

  • Develop the skills of 15 youth workers from Romania, Bulgaria, and Malta in integrating science and human rights education through non-formal methods over a 10-month period.
  • Foster critical thinking among 120 young people (aged 14 to 30) from the three countries, regarding the relationship between science and human rights, over a 6-month period.

The expected outcomes of the project include increased knowledge and abilities among the participants to understand the connection between science and human rights, distinguish between science and pseudoscience, combat false information, and advocate for human rights.

The project’s results will include improved competencies of youth workers, enhanced critical thinking skills of young people, a training course, a best practice guide on integrating science and human rights education, a virtual launch conference, and updated partner websites.

The target groups of the project are 15 youth workers interested in science and human rights, and 120 young people aged 14 to 30, including those from disadvantaged backgrounds such as social obstacles, religious minorities, refugees, and ethnic minorities.

The original 15 youth workers should be adult individuals who have a strong interest in both science and human rights and have good or great English skills. They should preferably have a background or experience in youth work or non-formal education. The selection process can consider factors such as their motivation to learn and integrate science and human rights, their ability to work with young people, and their potential to become effective trainers and advocates in their communities. It’s important to ensure a diverse representation of participants from Romania, Bulgaria, and Malta to enrich the project with different perspectives and experiences.

 

Related articles

FabFuture este susținut de

Acest proiect a primit finanțare din partea Uniunii Europene, prin programul Erasmus+. Codul proiectului: 2022-3-RO01-KA210-YOU-000097096

GLISEAZĂ ÎN SUS ⇢